Surfa högt och lågt

Utrustningen som används för vindsurfing har utvecklats väldigt de senaste tio åren. Detta gäller inte minst utrustning för bansegling, eller så kallad Formula vindsurfing. Inom denna tävlingsform så seglar man en kryss-läns bana (även kallad I-bana efter sitt utseende). Det gäller alltså att kunna segla högt mot vinden på kryssen och så lågt som möjligt på slören.


Att segla plattläns (helt med vinden) är långsammare än att ligga på en snabb slör, där man kan upprätthålla planing hela tiden.Att segla plattläns (helt med vinden) är långsammare än att ligga på en snabb slör, där man kan upprätthålla planing hela tiden. I dessa sammanhang så gäller det alltså att ha ta sig till märket fortast möjligt och man pratar då om ”Velocity Made Good” förkortat till VMG i dagligt tal.  Det gäller att gå högt mot vinden på kryssen men inte så högt att man tappar i fart, det finns alltså en optimal vinkel där farten upp mot märket, dvs VMG, är som högst. Denna vinkel beror på utrustning, vindstyrka och segeltrim m.m., och det är något som man får försöka att känna på vattnet när man är ute och seglar. På undanvinden ned mot lä-märket gäller motsvarande, det gäller att hitta en optimal vinkel som tar en snabbast ned till märket (dvs maximal VMG igen). När nu denna tävlingsformen har funnits i ett tiotal år så har utrustning blivit optimerad just för att kunna gå både högt och lågt mot vinden, detta även i väldigt lätta vindar. Det krävs endast ca 4m/s för bibehållen planing med de största seglen (12.5 m2) och i vindar kring 6m/s så räcker med ett lite mindre segel kring 11m2. För att trimma in sin utrustning för optimal fart och höjdtagning så kan man använda sig av en GPS. Man fäster denna på överarmen så att man har en bra signal och sedan seglar man runt en bana medans GPS’en lagrar positioner en gång per sekund. Efter seglingen så för man enkelt över mätdatan till en laptop och kan där se hur man har seglat. Som ett exempel på detta så har vi seglat en liten bana ifrån Örsholmen och ut runt Märrholmen och tillbaka. GPS datan ifrån detta visas i Figur 1 överlagrat på en sattelit karta.


Figur 1. GPS data för en segling ifrån Örsholmen och ut runt Märrholmen (medurs) tre gånger totalt. Vinden var här ca 6-7m/s (sydostlig riktning) och seglades med en Formula bräda och 11m2 segel.

Man ser ganska enkelt att höjdtagningen, och även vinkel på slören, är bra men frågan är hur bra? För att kolla detta så kan man plotta hastigheten i ett polärt diagram (heldragen linje i Figur 2). I ett sådant diagram så markeras hastigheten som ett avstånd ifrån origo och vinkelpositionen motsvarar vinkeln mot vinden (dvs vinden kommer ifrån 0 grader i diagrammet). Man ser enkelt att man ligger i hastigheter kring 16 knop och upptill knappt 25 knop. Vid denna seglingen så blåste det ca 6-7m/s och utrustningen som användes var en Starboard 162 surfbräda och ett Severne Code Red 11.0 segel.

Hur fort har man då färdats gentemot vinden, eller upp emot ett märke i lovart? Detta kan man räkna fram genom att ta komponenten av hastigheten projicerat på den rådande vindriktningen. Detta ger då vårat VMG och det kan då visas i samma polära diagram som hastigheten i figur 2, här med en streckad linje. Man ser då att högsta hastighet upp mot märket ligger kring 10 knop och uppnås vid en vinkel kring 50° ifrån vindögat. Den relativa vindriktningen är endast ca 25° då vi håller en relativt hög hastighet relativt vindstyrkan (6 m/s är ungefär 11 Knop). När vi seglar med vinden så får man i det här fallet högst VMG kring 140-150°, och når då hela 16-18 knop som mest i ren fart mot märket. Anmärkningsvärt är också att högsta hastigheten lätt ligger ring 22-23knop och därmed så seglar man alltså ungefär dubbelt så fort som vinden (22 knop är ca 12m/s).

Förutom att tävla på kryss slör banor så är Formula utrustning utmärkt för att ta sig runt i skärgården i lätta vindar. En resa ifrån Örsholmen och ut runt  Märrholmen går på lite drygt 20 minuter, och då har man avverkat en sträcka på ca 10km.


Figur 2. En vinkel representation av hastigheten (heldragen linje) samt VMG (streckad linje) för seglingen som visas i figur 1.

/Krister Svensson